Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

OVERWINNING

Nathan Flach
06 augustus 2016

Door Nathanael Flach

Eén van de vakken die we doceren op onze Bijbelschool is Hamartiology (leer van de zonde). Het gaat om de studie over het begrip zonde en de consequenties ervan. Met het oog op de evangelische wereld waarin we leven, is het vanzelfsprekend dat we dit onderwerp aandacht geven. We zouden er van moeten uitgaan dat alle gelovigen al met de zonde hebben afgerekend, maar toch is het nog steeds het grote struikelblok, ook in de gemeenten.

We zouden genoeg redenen kunnen opnoemen om dit onderwerp niet aan te snijden. Want opkomen voor de waarheid betekent doorgaans dat je je blootstelt aan tegenstand, met alle nare gevolgen van dien. Daarom wordt dit thema vaak vermeden; velen schamen zich er voor. Je kan alles zeggen, maar praat alstublieft niet over zonde en over de noodzaak van morele rechtschapenheid.

Uit ervaring weet ik dat dit onderwerp daarom minder de aandacht krijgt dan veel andere, terwijl het toch van zo’n groot belang is. Zonde is wat in de wereld zowel het meest geliefd als het meest gehaat wordt. Om die reden proberen alle godsdiensten hun morele codes te introduceren; zowel de Islam als het christendom en de verschillende sekten. Maar velen hebben de zonde lief, ondanks dat het ze wordt opgelegd om die te haten. Wat we om ons heen zien, is dat de wereld en de mensheid er aan te gronde gaan. Zolang mensen blijven vasthouden aan hun wereldse begeerten en de zonde liefhebben, zullen ze een grote afkeer hebben van alles wat God, door middel van Jezus, voor ze gedaan heeft.

Door de zonde komt de veroordeling: “En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid“(2 Tess. 2:10-12).

Over het algemeen wordt er gedacht dat ‘criminaliteit’ en ‘zonde’ synoniemen zijn. In het evangelisatiewerk hoort men vaak: “Ik doe geen zonde, want ik steel niet, ik bedrieg niet en ik heb nog nooit iemand vermoord”. Je bent geen zondaar, denkt men, zolang de politie niet achter je aan zit. Maar we weten dat alle mensen, of ze nu achter de tralies zitten of niet, allemaal inbegrepen zijn onder de zonde. Wat dat betreft maakt God geen verschil tussen gevaarlijke misdadigers en mensen die stiekem doen wat ze niet mogen. Volgens de Bijbel is zonde de overtreding van Gods wet (wetteloosheid – 1 Joh. 3:4). Vanwege de gezindheid van het vlees komt de mens in opstand tegen zijn Maker (Rom. 8:7), en hij onderwerpt zich niet aan Hem. Juist om díe reden brengen wij het evangelie in Brazilië, met het doel om mensen weer met God te verzoenen: “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zich verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande: in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen“ (2 Kor. 5:18-20). God heeft alles gedaan om ons met Hem te verzoenen! Alle lof en ere aan Hem!>

Een heilige levenswandel

Mensen proberen vaak te leven in overeenstemming met hun zelfgemaakte wetten. Ze stellen hun persoonlijke normen vast. Maar zolang ieder leeft volgens zijn eigen morele maatstaven, zal de wereld beheerst worden door wetteloosheid.

God roept ons op als Zijn gezanten en vertegenwoordigers, die hebben afgerekend met hun verleden en hun gevallen staat. Hij roept mensen wiens leven niet meer onder de heerschappij van satan en van de zonde staat, tot een heilige levenswandel: “Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig“ (1 Petr. 1:15-16). We prediken echter geen uiterlijke heiligheid, of heiligmaking door opgelegde wetten. En vooral geen vroom gedoe, in de zin dat je je beter voor moet doen dan je in werkelijkheid bent. Daarmee stoot je de mensen nog meer af. Het gaat om een leven van oprechtheid en volkomen toewijding, zoals Jezus ons heeft laten zien. En ieder die het Woord verkondigt moet, als voornaamste prioriteit, Hem naleven. Het leven van Jezus is ons voorbeeld. En als gemeente zoeken wij niet alleen te leven zoals Hij, maar te leven in Hem! Het ligt binnen ons bereik zolang wij één zijn met Hem.

De wereld leeft in de zonde: “Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één”(Rom. 3:12). De mensheid is volkomen te kort geschoten aan de eisen en normen van de Vader. Dit weerhoudt hen om in Gods aanwezigheid te leven.

Heiligheid

“Heiligheid betekent niet alleen de afwezigheid van bepaalde zonden in je leven”.

– Natha Flach

Dit is voor mij, na al deze jaren voor de klas, een belangrijk levensprincipe geworden! Begrijp me goed, we moeten niet nalatig zijn wat betreft het afleggen van zonde. Beslist niet! Maar heiligheid betekent veel meer dan dit. En waar mensen proberen zich te heiligen, zelfs door het onmogelijke te doen en door grote offers te brengen, daar prediken wij een heel andere weg, die Jezus ons heeft toebereid. Het grote wonder is dat we vandaag, in de Zoon, mogen verschijnen in de aanwezigheid van God! En juist Zijn Wezen en tegenwoordigheid in ons is de bron van alle heiligheid.
Zodra we er zeker van zijn dat we met God verzoend zijn, begint ons leven te veranderen. In Jezus zijn we geroepen om Zijn levenswijze na te volgen. En waarom is Jezus ons grote voorbeeld? Omdat Hij de volmaakte mens is! Want Hij heeft zich volkomen en in alle opzichten onderworpen aan de wil van de Vader. Hem navolgen betekent dat we de ‘oude mens’ en het ‘lichaam der zonde’ hebben afgelegd!

Jezus daagde de Joden uit om Hem van zonde te overtuigen: “Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet”(Joh 8:46)? In Heb. 7:26 lezen we dat Hij heilig is, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Als christenen is ons grote voorrecht om te leven in overeenstemming met Hem. Gebeurt dat niet, dan bevinden we ons nog in onze zonde en doen we de wil van satan: “Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf den beginne”(1 Joh 3:8). Satan is niet dood en sluimert niet. Hij is nog niet geketend en ook niet met vakantie, maar houdt de wereld en het mensdom in zijn greep. En hij zal alles doen om de schepping zo veel mogelijk door de zonde te verontreinigen.

In Jezus

Vanaf het begin is ongeloof de grote valstrik van de duivel geweest. Zodra men hierin ten val komt, wordt het hart overheerst door opstand tegen God. De duivel spreekt altijd Gods Woord tegen en verdraait de boodschap van de Bijbel. Hij degenereert niet alleen het evangelie maar de hele mensheid, die oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen werd. En zoals gebeurde met satan zelf, keert de mensheid zich tegen God door moreel verval en afschuw van alles wat goed en perfect is. Satan is actief in de geestelijke wereld, wat duidelijk wordt door zoveel valse leringen en religies, en door de afgoderij waarmee we overspoeld worden. Ook Abraham was grootgebracht te midden van afgoderij. We lezen over Terach, de vader van Abraham en Nachor die ten oosten van de Eufraat woonden: “Zij hebben andere goden gediend”(Joz. 24:2, 15). Maar toen God Abraham riep, luisterde hij naar Zijn stem. En er staat geschreven dat Hij door het geloof gehoorzaamde (Hebr. 11:8).

Paulus spreekt over ‘schijnapostelen’, die zich voordoen als apostelen van Christus (2 Kor. 11:13-15). Daar hoeven we ons niet over te verbazen, want satan zelf vermomt zich als een engel des lichts. Het ligt daarom voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen alsof ze werkers der gerechtigheid zijn. In de brief aan de Efeziërs ontdekken we hoe wij hun aanvallen kunnen afslaan (Efez. 6:11-17). Door in Jezus te zijn, rekenen we af met ons verleden en doorbreken we verouderde tradities. En we ontvangen autoriteit om de machten der duisternis te verslaan. Niemand hoeft meer gebukt te gaan onder de heerschappij van satan en van de zonde. Onze zonden zijn weggedaan, omdat Jezus in ons leeft. We zijn overwinnaars door Zijn gehoorzaamheid, reinheid en totale toewijding aan de Vader. Onze overtredingen zijn vergeven, de straf is betaald en we zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus! In Zijn genade, heeft God ons alle dingen toevertrouwd. Door Zijn dood heeft Jezus afgerekend met de zonde, als enige mogelijkheid om toe te treden in de aanwezigheid van de Vader. In Hem ontvangen we verandering van denken en de wetenschap dat we het eeuwige leven hebben ontvangen. Dank zij God!


Laatste berichten: