Skip to main content

Schrijf je in voor de PBB nieuwsbrief

* indicates required

Wij sturen je alleen een email om te beantwoorden of een Nieuwsbrief te versturen.

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Evangelieprediking in een corrupt land

Corrie Flach
15 mei 2016

“Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des Heren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen, die Ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden: Zoals de Here der heerscharen Zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel, zo heeft Hij met ons gedaan” (Zach.1:4-6)?

De prediking van het evangelie, in zijn diepste betekenis, heeft als doel de verzoening met God, door middel van Jezus Christus:

“Bekeer u, Israël, tot de Here, uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig: wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen”(Hos. 14:2-3).

Deze verzoening met God kan alleen plaatsvinden als mensen zich zowel bekeren van hun verkeerde wegen, werken en daden, als van hun slechte voornemens en gedachten. Zodra zij één worden met de gezindheid van Christus, zullen zij de verlossing van hun dode werken en verkeerde gedachten ervaren.

Het wonder van de wedergeboorte kan alleen plaats vinden waar er overtuiging van zonde is, en waar de mensen terugkeren tot God. Pas dan worden ze verlost uit de macht der duisternis om overgeplaatst te worden in Zijn Koninkrijk. Maar zolang er geen verandering bestaat tussen hun verleden en hun huidige situatie, en ze niet overgebracht zijn van het ene Koninkrijk naar het andere, gaan ze ten onder in de wereld en in de seculaire maatschappij. Zonder dat ze kans hebben op bevrijding van de vloek die over de gehele wereld ligt.

Weet u wat het uiteindelijke resultaat is als een natie zich niet aan God onderwerpt? Dat kunnen we lezen in het Woord van God. Zelfs Israël degenereerde in een corrupte natie, zonder morele conditie en autoriteit om rechtvaardigheid en vrede te verkondigen. Het was ontaard in een corrupt en meedogenloos volk:

“Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Israël, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de arme om een paar schoenen – zij die er naar snakken, dat stof van de aarde zij op het hoofd der geringen, en die de weg der weerlozen ombuigen; en een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje, om mijn heilige naam te ontwijden; op verpande klederen strekken zij zich uit naast elk altaar, en de wijn der beboeten drinken zij in hun godshuizen”(Amos 2:6-8).

Vandaag, nu we weer met ons gezin terug zijn in Brazilië, is dit de realiteit die we hier overal om ons heen zien.

Maar ons besluit staat vast: we gaan verder met de prediking van het evangelie. Dát is wat wíj kunnen doen aan deze situatie. Veel gemeenten zijn echter nalatig geworden waar het gaat om het uitdagen van de mensen. Ze prediken alleen maar wat leuk in het gehoor ligt. Gods Woord zegt echter:

“Verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:2-4).

Waar een maatschappij of een natie ten onder gaat aan corruptie, bedrog, leugens en morele ontaarding, is dit altijd het gevolg van geestelijke verval. We worden in Brazilië geconfronteerd met snelle achteruitgang, met een poel van onrecht en de onaangename geur van iets wat in staat van ontbinding is. [highlight background=”#eaffc9″]Het woord ‘corruptie’ komt uit het Latijn, en betekent in eerste instantie iets wat in stukken weg brokkelt. [/highlight]Het duidt bovendien iets aan dat zich in bedorven staat bevindt. En het hier van afgeleide werkwoord betekent [highlight background=”#eaffc9″]‘wegrotten’[/highlight].

Om duidelijk te zijn: Door corrupte politici, die allerlei illegale handelingen plegen, komt de nationale rijkdom terecht in handen van mensen van de regering, ambtenaren en directeuren van staatsbedrijven. Zowel de openbare macht als financiële instellingen zijn hierbij betrokken. Geld van de overheid en van staatsbedrijven verdwijnt op criminele wijze. En overal verdwijnt de rijkdom in de zakken van bepaalde mensen en groeperingen, die het gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals privé-bedrijven, paleisachtige woningen en zelfs voor godsdienstige organisaties.

Hieruit blijkt wel dat allerlei Nederlandse investeringen in sociale projecten niets aan verbetering hebben bijgedragen. En het is duidelijk bewezen dat er, zonder de prediking van het evangelie, absoluut geen verandering plaats zal vinden in het gedragspatroon van de bevolking. Wat Brazilië nodig heeft, zijn geen ‘gelddoorgevers’, maar mensen die met getrouwheid het Woord van God verkondigen:

“Hoor, iemand roept: Bereid in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand”(Jes. 40:3-7).

Wat is het uiteindelijke resultaat van dergelijke corruptie, of laten we zeggen: ‘zonde’?

Het berooft de mensen van de kans om te genieten van het leven in de volste zin van het woord, in vrede met God en met hun naasten. Het verhindert ze om zich te ontwikkelen, wat betreft hun intellectuele capaciteit, creativiteit, projecten en toekomstdromen. Het leven, dat zo mooi had kunnen zijn, is het tegenovergestelde geworden. Er ligt een vloek over de mens, die ze verplicht te zwoegen in het zweet des aanschijns:

“Omdat u naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”(Gen. 3:17-19).

En wat is er gebeurd met Brazilië als rechtsstaat? Welnu, er is geen rechtvaardigheid meer. In plaats van de criminelen, moeten onschuldigen er voor boeten dat de nationale schatkist leeggeroofd is. En dat gebeurt door belastingheffingen die het hoogste zijn in de hele wereld.
Wie fraude pleegt blijft ongestraft. Mensen die misdaden plegen: moord, diefstal, verkrachtingen, gesjoemel, drugshandel, illegaal wapengebruik, overvallen, pedofilie, lichamelijke agressie, discriminatie van rassen en etnische minderheden, enzovoort, lopen allemaal vrij rond.

[highlight background=”#eaffc9″]Als we onze stem niet verheffen ten behoeve van het recht, worden we medeplichtig aan de corruptie.[/highlight] Één van de belangrijkste kentekenen van een burger van Gods Koninkrijk is zijn dorst naar rechtvaardigheid:

“Boze lieden verstaan het recht niet”. “Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en de nooddruftige recht”. “Welnu, de wijngaard van de Here der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting” (Spreuk. 28:5a, 31:9; Jes. 5:7).

Wat kan men verwachten van een nalatige gemeente, die zijn mond niet meer durft te openen over zonde, rechtvaardigheid en oordeel? Die zondaren behandelt alsof ze onschuldige slachtoffers zijn, en geen recht verschaft aan onderdrukten? Als christenen zelfs niet meer in het eindoordeel geloven, hoe kunnen ze dan ooit van mening zijn dat criminele staatshoofden in de gevangenis thuis horen. En dat zij aan het volk moeten terugbetalen wat ze gestolen hebben:

“Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting”(Jes. 59:15).

Maar zodra iemand zelf het slachtoffer wordt van misdaad, diefstal, lichamelijke agressie of kwaadsprekerij, of als hij één van zijn geliefden om ziet komen vanwege gebrek aan goede ziekenhuizen en zijn kinderen honger ziet lijden, of als ze slachtoffers worden van geweldpleging, dan is het woord ‘RECHT’ opeens als fris water in de woestijn. Op dát moment krijgt het woord ‘barmhartigheid’ een andere betekenis voor hen.
Barmhartigheid is echter niet iets goedkoops, net zo min als vergeving zonder prijs is. Barmhartigheid en vergeving komen alleen binnen het bereik van degenen die zich bekeren van hun boze werken. Zonder schuldbelijdenis is er geen herstel, noch vergeving van zonden. Dat is onmogelijk! Maar, aan de ander kant weten we:

“Hem (Jezus) heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken” (Hand. 5:31).

Jezus heeft Zijn leven gegeven voor een volledig herstel. Hij is de ‘RECHTVAARDIGHEID GODS’, met Wiens rechtvaardigheid wij bekleed worden. Hij is onze enige hoop!

“Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigheid”. “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Rom. 4:25, 5:18).

In Christus Jezus hebben wij de hoop op een Koninkrijk van recht en vrede. Jezus is de Heer van dit Koninkrijk en Hij regeert Zijn volk met rechtvaardigheid en de onderdrukten met recht. Jezus is de Redder van de zachtmoedigen, maar Hij zal de onderdrukkers verdelgen. Hij is de Opgestane Heer, en Hij zal alle behoeftigen, bedroefden en overweldigden die Hem aanroepen te hulp komen. Hij staat de zwakken terzijde en verlost de weerlozen. Hij redt onze ziel van verdrukking en geweld, want we zijn kostbaar in Zijn ogen.

Brazilië zal waarschijnlijk sancties opgelegd krijgen door het Internationale Gerechtshof in Den Haag.


Laatste berichten: